LES PRIVAT TK-SD-SMP-SMA-SMK-UMUM SURABAYA SIDOARJO GRESIK. MATEMATIKA, IPA, IPS, FISIKA, KIMIA, BIOLOGI, AKUNTANSI, EKONOMI, BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, BAHASA ARAB, PKN, KOMPUTER. LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SUPRAUNO: 08222 666 1656

EBTANAS Tahun 1989 Bahasa Indonesia

EBTANAS Tahun 1989 Bahasa Indonesia

WACANA
PENEMU LEMARI ES
Refrigeration adalah proses untuk miendinginkan barang-barang dan menyimpannya dalam keadaan tetap dingin, Cara untuk mendinginkan barang-barang adalah memindahkan panas daripadanya. Dengan demikian refrigerasi berarti suatu proses mengeluarkan panas untuk mendinginjsaji sesuatu
Di zaman dulu tentu saja. Salju dan eslah yang lazim disarankan untuk dipakai mendinginkan benda-benda. Minuman anggur didinginkan dengan cara ini. Tetapi di zaman dulu suatu cara lain yaug digunakan untuk mendinginkan telah diketahui pula.
Yang dimaksud adalah melarutkan jenis-jenis garam tertentu dalam air. Zat-zat sebagai salpeter dan nitrat amoniak, menyingkirkan panas dari air pelarutnya. Dengan demikian suhu air menjadi lebih rendah. Garam menurunkan titik beku air. Bila garam diletakkan di atas es, es akan mencair. Agar perubahan ini dapat terjadi, diperlukan energi atau panas. Energi atau panas ini disediakan oleh air dan karenanya suhu air itu turun.
Demikianlah cara pertama membuat lemari es dengan mempergunakan es atau salju atau mempergunakan garam, garam yang dilarutkan dalam air, akan tetapi ada proses lain yang menyebabkan refrigensi. Cara ini adalah evaporasi yaitu mengubah cairan menjadi uap. Bila kita teteskan air atau alkohol di tangan kita merasa kesejukannya sewaktu cairan tadi mengambil panas dari suhu tangan anda dan menguap. Prinsip penguapan inilah yang menghasilkan lemari es modern kita:
Di tahun 1823 Michael Faraday menemukan es untuk mengubah uap amoniak menjadi cairan dingin menekan atau memanfaatkannya, untuk kemudian mengeluarkan panas daripadanya, Bila tekanan dihilangkan dan cairan itu dibiarkan menguap lagi, akan diambilnya panas dan dihasilkannya pendinginan.
Disadurkan dari: " Kenapa dan Mengapa''
By: Arkady Loekum

EBTANAS-SMP-99-01
BerdasarkanWacana di atas jika garam ditaruh di atas es maka ...
A. Garam menurunkan panas
B. Garam menurunkan titik beku air
C. Es akan mencair
D. Suhu air akan lebih rendah

EBTANAS-SMP-99-02
Gunanya kita mendinginkan barang-barang agar ...
A. Makanan itu tidak cepat rusak (busuk) dan tetap segar
B. Makanan itu tetap dingin
C. Makanan itu tetap enak
D. Makanan itu dapat dimakan.

EBTANAS-SMP-99-03
Setelah membaca wacana di atas ternyata Michael Faraday telah meneemukan cara pendinginan. Ia bekerja tidak setengah-setengah artinya sampai tuntas.
Untuk pemyataan di atas dapat diterapkan sebuah peribahasa, yaitu ...
A. Berlayar sampai ke pulau u berjalan sampai ke batas
B. Tak air tak talang yang dipancung
C. Alah bisa karena biasa.
D. Tumbuh pada alur sudah diturut, tumbuh pada jalan sudah ditempuh.

EBTANAS-SMP-99-04
Yang dinamakan dengan refrigeration adalah ...
A. Proses untuk mendinginkan barang
B. Proses untuk memudahkan panas
C. Proses untuk meyimpan barang-barang supaya tetap dingin
D. Suatu proses mengeluarkan panas untuk mendinginkan sesuatu.

EBTANAS-SMP-99-05
Sehubungan dengan: wacana di atas yang mengenai prose, pendinginan tadi, maka dapat dibuatkan/ diajukan sebuah pertanyaan.
Pertanyaan.yang paling tepat ialah …
A. Bila proses pendinginan itu dilaksanakan?
B. Mengapa proses pendinginan itu perlu?
C. Apa yang dimaksud dengan proses pendinginan?
D. Dimana proses pendinginan itu berlangsung?

EBTANAS-SMP-99-06
Sepasang kata dasar terdapat di antara beberapa pasang kata berimbuhan, yaitu ...
A. Sesama, tertarik
B. Karangan- atasi
C. Telunjuk- puluhan
D. Lembaga-selendang

EBTANAS-SMP-99-07
Saya berbibi kepada wanita yang berbaju kuning itu.
Makna awaian ber pada kata "berbibi" dalam kalimat di atas, ialah ...
A. Memakai
B. Mengenai diri
C. Mempunyai
D. Memberi

EBTANAS-SMP-99-08
Bului ayam yang tadi disembelih itu.
Makna akhiran - i pada kata "kuliti" dalam kalimat di atas, ialah …
A. Membuang
B. Membawa
C. Menyuruh
D. Memberi

EBTANAS-SMP-99-09
Beberapa kelompok kata di bawah ini mengandung awalan ber yang berupa kata kerja, kecuali ...
A. Berkarya – berdaya – berdiri
B. Bertolak – berdendang – bernyanyi
C. Bertiga – berapa – berjuta
D. Berlari – bernafas – berkicau

EBTANAS-SMP-99-10
Penulisan kata majeinuk yang berbentuk jamak yang salah di bawah ini, ialah ...
A. Matahari-matahari,
B. Kaus kaki - kaus kaki
C. Pertanggungjawaban - pertanggungjawaban
D. Sekolah - sekolah guru.

EBTANAS-SMP-99-11
Kata-kata di bawah ini mendapat penambahan fonem (m) misalnya kata kalam, maka-makan, mala-malam.
Penambahan fonem (m) pada akhir kata-kata tersebut gunanya untuk ...
A. Menyemaikan arti
B. Memantapkan arti
C. Membedakan arti
D. Menyalakan arti

EBTANAS-SMP-99-12
Di bawah ini terdapat beberapa pasang k,ata yang berdiftong, kecuali ...
A. Pantau-gurau
B. Kerbau-ahoi
C. Mulai-lalui
D. Lepau - ambol

EBTANAS-SMP-99-13
Presiden Soeharto Selasa ini meresmikan tuntasnya pembangunan Proyek Asahan.
Pemenggalan kata/satuan kata peunjukan intonasi kalimat yang tepat, ialah ...
A. Presiden Soeharto/Selasa ini/meresmikan tuntasnya/pembangunan/Proyek Asahan.
B. Presiden Soeharto Selasa ini meresmikan/tuntasnya/pembanguhan/Proyek Asahan.
C. Presiden Soeharto/Selasa ini/meresmikan/tugasnya pembangunan Proyek Asahan.
D. Presiden Soeharto/Selasa ini/meresmikan/ tugasnya/pembangunan Proyek Asahan.

EBTANAS-SMP-99-14
Penggunaan tanda titik dua (:) yang benar terdapat pada kalimat ...
A. Guru, saya: Pak Ahmad, pandai sekali.
B. Karangan Hamka, Di Bawah Lindungan Kabah : Sebuah Roman Agama, sangat terkenal,
C. Di daerah kami, misalnya: masih banyak orang laki-laki makan sirih.
D. Seorang mahasiswa: selaku wakil kelompoknya, maju cepat-cepat.

EBTANAS-SMP-99-15
Bapak lihgkungan-hidup emil salim memberi penghargaan Kalpataru kepada lurah di desa Tarogong.
Penggunaan huruf kapital atau huruf besar untuk kalimat di atas yang tepat, ialah ...
A. Bapak lingkungan Hidup Emil Salim memberi penghargaan Kalpataru kepada Lurah di desa Tarogong.
B. Bapak Lingkungan Hidup Emil Salim memberi penghargaan Kalpataru kepada Lurah di desa Tarogong.
C. Bapak Lingkungan Hidup Emil Salim. Memberi penghargaan Kalpataru kepada Lurah, di Desa Tarogong.
D. Bapak Lingkungan Hidup Emil Salim memberi Penghargaan Kalpataru kepada lurah di Desa Tarogong.

EBTANAS-SMP-99-16
Orang itu tak dapat mengendalikan perasaannya, sehingga saat itu juga timbul pertengkaran,
Kata "mengendalikan" dalam kalimat di atas bersinonim dengan kata ...
A. Melemahkan
B. Mengendurkan
C. Mengekang
D. Meredakan

EBTANAS-SMP-99-17
Keperluan mendorong tumbuhnya penemuan. Berhubung bahan bakar tambang (minyak dan gas bumi, batu bara) akan habis, maka para ahli berusaha keras menemukan sumber energi baru. Mereka telah berhasil menemukannya, yaitu bahan bakar nuklir.
Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah, ialah ...
A. Bahan bakar tambang akan segera habis.
B. Para ahli berhasil menemukan bahan nuklir
C. Para ahli berusaha keras menemukan sumber energi baru.
D. Keperluan mendorong penemuan baru.

EBTANAS-SMP-99-18
Ibu memendam rahasia keluarga Pak Saman.
Kata "memendam" dalam kalimat di atas berantonim dengan kata ...
A. Menyebarkan
B. Menyiarkan
C. Mengeluarkan
D. Mewartakan

EBTANAS-SMP-99-19
Kata-kata yang berhomonim dalam kalimat-kalimat di bawah ini, ialah ...
A. Di tengah hutan ia menjumpai beberapa ekor mawas bergelantungan di atas pohon.
Dengan adanya kejadian itu hendaklah kita sebagai orang tua mawas diri.
B. Penyelundup itu akhirnya diseret ke pengadilan.
Makan nasi jagung tanpa diberi kuah, terasa seret di tenggorokan.
C. Disekolah diadakanlomba, tarik tambang.
Sekarang tahun 1987 menurut tarikh Masehi
D. Karena pernya putus, transistor itu tidak dapat berbunyi.
Setiap anggota dikenakan iuran seribu per bulan

EBTANAS-SMP-99-20
Trotoir menjadi tratoar
Exploitasi menjadi eksploatasi
Reboisasi menjadi reboisasi
Kata-kata trotoar, eksploatasi dan reboisasi adalah penulisan kata-kata serapan yang berasal dari bahasa ...
A. Belanda
B. Inggris
C. Perancis
D. Portugis

EBTANAS-SMP-99-21
Siapakah yang mencetuskan ... untuk memusiumkan kereta api di Ambarawa?
Sebagai pengisinya yang paling tepat ialah, kata ...
A. Gagasan
B. Pikiran
C. Pendapat
D. Rencana

EBTANAS-SMP-99-22
Tiap-tiap tahun karyawan PT. itu mendapat ... dari perusahaanya.
Sebagai pengisinya yang tepat ialah, kata ...
A. Reduksi → Potongan, pengurangan.
B. Premi → Uang hadiah ( yang diberikan bila hasil pekerjaannya memuaskan).
C. Tia → person, uang upah
D. Subsidi → tunjangan uang dan sebagainya kepada sesuatu ;yayasan perkumpulan, dsb.

EBTANAS-SMP-99-23
Kalimat yang berpola SPOK dibawah ini adalah pada kalimat ...
A. Gunung Galunggung menjaga kota Tasikmalaya
B. Ayah membawa oleh-oleh dari Jakarta
C. Ibu meninjau anak-anak Panti Asuhan
D. Hujan turun rintik-rintik tadi malam.

EBTANAS-SMP-99-24
Di antara kalimat-kalimat baku di bawah ini, ada sebuah yang tidak baku, yaitu ...
A. Para guru sedang bercakap-cakap di ruang guru.
B. Pukul berapa engkau datang tadi malam?
C. Rumah, di mana aku tinggal sangat nyaman
D. Mereka menaikkan harga beras

EBTANAS-SMP-99-25
Manakah di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang berupa kalimat tidak efektif.
A. Anak-anak mengunjungi pameran pembangunan.
B. Anak-anak ramai-ramai mengunjungi pameran pembangunan
C. Anak-anak ramai-ramai mengunjungi pameran pembangunan yang mengagumkan itu.
D. Anak-anak mengunjungi pameran pembangunan , ramai - ramai

EBTANAS-SMP-99-26
Di antara beberapa buah kalimat tunggal di bawah ini terdapat ada sebuah kalimat majemuk setara, yaitu ...
A. Bagaimana engkau membuat layang-layang.
B. Bila engkau akan berkunjung kerumahku
C. Anak-anak bermain bola ketika hujan sehingga mereka sakit
D. Sudah lamakah engkau menungguku

EBTANAS-SMP-99-27
Di antara beberapa buah kalimat tunggal di bawah ini terdapat sebuah kalimat majemuk bertingkat, yaitu ...
A. Bibi membeli sepasang sepatu untuk puteranya yang paling kecil
B. Walaupun hari hujan ia pergi juga ke pasar
C. Marni pandai tetapi Titi bodoh
D. Widi tidak dapat berjalan karena kakinya lumpuh kedua-duanya

EBTANAS-SMP-99-28
Jadilah seorang istri yarig bijaksana, bukan seorang istri yang panjang mulut supaya disenangi para tetangga.
Ungkapan "panjang mulut" pada kalimat di atas, bermakna ...
A. Banyak bicara
B. Suka usil
C. Gemar menceritakan kejelekan orang lain
D. Senang mencela orang.

EBTANAS-SMP-99-29
Tuah sebesar bukit, celaka sebesar gunung
A. Dua hal yang sangat jauh perbedaannya
B. Senangnya hanya sekejab saja, tetapi sengsaranya lama sekali.
C. Ilmu dan harta dikumpulkan sedikit-sedikit lama menjadi banyak.
D. Mengerjakan dua pekerjaan sekaligus.

EBTANAS-SMP-99-30
Pucuk dicinta ulam tiba .
Peribahasa di atas bermakna, mendapatkan apa yang diharap-harapkan.
Peribahasa yang sesuai maknanya dengan peri bahasa di atas ialah ...
A. Anak mengantuk disorongkan bantal
B. Awak tak pandai menari dikatakan lantai yang terjungkit
C. Mendapatkan durian runtuh
D. Buang air keruh ambil air yang jernih

EBTANAS-SMP-99-31
Salah sebuah kalimat di bawah ini bergaya bahasa metafora, yaitu ...
A. Adikku senang membaca Gadis
B. Bola itu lekat melekat pada tangan kiper.
C. Mutiaraku yang hilang telah kembali
D. Suara raksasa itu membelah bumi

EBTANAS-SMP-99-32
Gunung Jayawijaya tertidur lelap berselimutkan embun.
Kalimat tersebut bergaya bahasa personifikasi, karena ...
A. Sifat benda mati diumpamakan dengan sifat benda mati lainnya.
B. Sifat benda mati diumpamakan dengan mahkluk bernyawa dan bergerak sendiri.
C. Sifat gerak mahkluk hidup tertentu diterapkan pada jenis mahkluk hidup lainnya.
D. Sifat benda mati tertentu diumpamakan dengan benda mati lainnya.

EBTANAS-SMP-99-33
Bagi rumah sehat perlu ada perlengkapan untuk "menghilangkan pencemaran udara " (secara kimiawi). Dalam keadaan biasa di rumah selalu terjadi pencemaran udara, misalnya dari dapur dan dari badan manusia sendiri. Semua tentu perlu dibersihkan dengan jalan membuka jendela atau pintu bagian yang lain. Mungkin banyak penghuni rumah makin banyak terjadi pencemaran udara.
A. Pencemaran udara di rumah harus dicegah
B. Rumah sehat perlu mempunyai perlengkapan
C. Pencemaran udara terjadi.
D. Pencemaran udara terjadi karena banyaknya penghuni rumah.

EBTANAS-SMP-99-34
Sapi Bali diternakan secara murni di pulau Bali dan disebarkan ke arah timur. Sapi dewa yang jantan berwama hitam pekat dan betina berwarna jingga, ciri khasnya berupa wama putih bulat di bagian pantat. "kaos kaki" putih, garis hitam dari gumba sampai ke pangkal ekor, dan ujung ekor berwarna hitam
Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat ...
A. "Kaos kaki putih" garis hitam dari gumba sampai ke pangkal ekor dan ujung ekor berwarna hitam.
B. Ciri khasnya berupa warna putih bulat di bagian pantat.
C. Sapi dewa yang jantan berwarna hitam pekat dan betina berwarna jingga.
D. Sapi Bali diternakan secara murni di pulau Bali dan disebarkan ke arah timur.

EBTANAS-SMP-99-35
Saya adalah sahabat Anton, karena dia peramah. Saya dengan Anton ini boleh dikatakan sudah selapik seketiduran Jika ia sakit sayapun turut merasakannya. Suka dan duka telah kami atami bersama-sama
Sehubungan dengan isi paragraf dapat kita terapkan sebuah peribahasa, yaitu ...
A. Ruas bertemu bambu.
B. Ke lurah sama menurunke bukit sama mendaki
C. Air sama air kelak menjadi satu, sampah itu ke tepi juga
D. Berbuat baik pada-padai, berbuat jahat jangan sekali

EBTANAS-SMP-99-36
Salah- sebuah ciri surat resmi, yaitu ...
A. Sebagai pedoman dan sebagai duta dalam organisasf
B. Bersifat persahabatan
C. Bersifat paksaan atau dorongan ke arah keberhasilan.
D. Tidak bekaitan hukum

EBTANAS-SMP-99-37
1. Dia seorang laki-laki tua.
2. Setiap saya datang, pegawai yang duduk di sudut dekat pintu selalu menarik.
3. Tidak usah saya sebutkan nama kantornya.
4. Dia bukan seorang karyawati yang cantik dan juga bukan seorang pemuda yang ganteng
5. Yang jelas sering saya mendatanginya, karena teman saya bekerja di situ,
Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf yang baik bila disusun dengan urutan ...
A. 3 – 2 – 1 – 4 – 5
B. 3 – 4 – 5 – 2 – 1
C. 3 – 2 – 5 – 4 – 1
D. 3 – 5 – 2 – 4 – l

EBTANAS-SMP-99-38
Santun diskusi yang tidak sesuai dengan tata cara berdiskusi, ialah …
A. Para peserta mengikuti diskusi dengan tertib
B. Secara bergiliran para peserta mengeluarkan pendapat.
C. Ketua diskusi sebaiknya bersikap ramah.
D. Semua peserta diharuskan mengadakan interupsi.

EBTANAS-SMP-99-39
Seseorang yang. mengikuti diskusi akan memperoleh ...
A. Tehnik berbicara yang efektif
B. Tehnik berbicara yang bertele-tele
C. Tehnik bertanya yang berbelit-belit
D. Tehnik bertanya yang singkat

EBTANAS-SMP-99-4
Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara sekaligus menjadi bahasa persatuan, bahasa pengantar di sekolah-sekolah, tercantum dalam UUD 45 ...
A. Bab XIV, pasal36
B. Bab XV, pasal 35
C. Bab XV, pasal 36
D. Bab XVI, pasal 35

EBTANAS-SMP-99-41
Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara sekaligus, sebab …
A. Bahasa Indonesia sedang berkembang
B. Bahasa Indonesia tidak berfleksi
C. Wawasannya sempit
D. Mudah dipelajari.

EBTANAS-SMP-99-42
Bahasa Indonesia berfungsi sebagai penampung, kebudayaan baru nasional yang menyangkut ilmu dan kebudayaan internasional, sebab ...
A. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi khusus sesuai dengan kepentingan nasional.
B. Kepentingan nasional menghindari kebudayaan internasional
C. Bahasa Indonesia sudah mencapai titik perkembangan
D. Bahasa Indonesia sedang mengalami perubahan

EBTANAS-SMP-99-43
Ada seekor burung pelatuk
Cari makan di kayu buruk
Tuan ibarat burung pungguk
Segan mencakar rajin mematuk.
Puisi diatas adalah sebuah seloka, atau pantun-pantun juga, adapun bedanya dengan pantun terletak pada ...
A. Jumlah barisnya
B. Sampirannya
C. Iramanya atau sajaknya
D. Iramanya

EBTANAS-SMP-99-44
Setelah mengalami kecelakaan itu, ia harus dioperasi. Akibatnya ia kehilangan alat pengecap serta tidak bisa menikmati makanan.
Hal demikian disebut ...
A. Tuna grahita
B. Tuna rungu
C. Tuna rasa
D. Tuna daksa

EBTANAS-SMP-99-45
Roman Siti Nurbaya karangan Marah Rusli bertemakan ...
A. Modernisasi
B. Kawin paksa
C. Penghinaan
D. Penderitaan
Uraian

EBTANAS-SMP-99-46
Tuliskan tiga macam guna tanda titik, kemudian berilah masing-masing satu buah contohnya dalam kalimat.
EBTANAS-SMP-99-47
Tali, cantik, duduk, adalah kata dasar. Mengapa kata-kata tersebut disebut kata dasar. Jelaskan dengan menuliskan ciri-cirinya sebanyak tiga buah.

EBTANAS-SMP-99-48
Buatlah atau tulislah :
1. Sebuah kalimat langsung
2. Ubahlah kalimat langsung tersebut ke dalam kalimat tidak langsung.

EBTANAS-SMP-99-49
Jelaskan perbedaan-perbedaan pantun dan syair sebanyak 3 buah.

EBTANAS-SMP-99-50
Diskusikan serentak atau diskusi spontan bisa dilaksanakan di mana dan kapan saja. Mengapa demikian? Coba Jelaskan dengan tiga buah penjelasan.
LBBSUPRAUNO
Terima kasih atas kunjungan anda. Lembaga bimbingan belajar suprauno adalah lembaga pendidikan yang fokus terhadap pembelajaran siswa agar menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi.Dan terima kasih telah membaca artikel yang berjudul EBTANAS Tahun 1989 Bahasa Indonesia.
Bagi Artikel!

Artikel Terkait

Comments
0 Comments

belajar